2020/06/26

Új kódexek a polgári peres eljárásokban

Új szabályai vannak július elsejétől a polgári peres eljárásoknak. Módosult a három rendtartási kódex, tételesen az új polgári peres rendtartással, nemperes rendtartással és közigazgatási rendtartással kapcsolatos kódex, valamint az ezek által érintett egyéb jogszabályok.
A polgári peres rendtartás értelmében rugalmasabbak és hatékonyabbak lehetnek a jövőben a polgári perek. Egyrészt bevezetik az ügyek ún. előzetes megvitatását, különösen az egymásnak ellentmondó állításokat tartalmazó esetekben, megvizsgálják, hogy a beadványok teljesítik-e az eljárás lefolytatásához szükséges feltételeket, kiküszöbölik a hiányosságokat, illetve békéltetésre is kísérletet tesznek. A bíróság határidőt jelölhet ki a tények és bizonyítékok benyújtására, a határidő lekésése azt is jelenti, hogy a késedelmes tényekre a perben nincsenek tekintettel. Bevezetésre kerül a fiktív kézbesítés is, ami azt jelenti, hogy a bírósági iratokat elektronikus postafiókba kézbesítik, s ha a postai kézbesítés sikertelen a közhiteles nyilvántartásokban szereplő lakcímre, a bíróság már nem lesz köteles azt kutatni, milyen címre postázhatná még a küldeményt. Kivételt ez alól csak a vádirat és a fizetési meghagyás kézbesítése képez.
Az új eljárási kódex nagyobb védelmet nyújt fogyasztóvédelmi ügyekben a fogyasztónak, munkajogi ügyekben az alkalmazottaknak és antidiszkriminációs perekben is a védelemért folyamodónak. A bíróságnak joga lesz a „gyengébb” felet felvilágosítani, nem hagyatkozhat kizárólag arra, hogy az eljárásban minden bizonyítékot beterjesztett, maga is bíróság is lefolytathat bizonyítási eljárást, s ezentúl fogyasztóvédelmi szervezet is elláthatja az érintett fogyasztó képviseletét, ahogy az alkalmazottét munkaügyben a szakszervezet vagy emberjogi antidiszkriminációs ügyben a Szlovák Nemzeti Emberjogi Központ.
Új bírságokat is bevezetnek a bíróságokon, amelyek célja az indokolatlan időhúzás megakadályozása (pl. megalapozatlan elfogultsági kifogások a bírók ellen). Szigorodnak a tárgyalások elhalasztásának feltételei, egyrészt az eljárás koncentrálásával, másrészt a halasztási indokok korlátozásával. Lehetőség van ezentúl a bíróság kérdéseire írásban válaszolni és egyszerűsödik a perköltségek szabályozása is. Ez utóbbiról ezentúl a bíróság dönt előre beterjesztett javaslat nélkül.
Megszűnik az ügyek sorozatos visszautalási lehetősége újratárgyalásra az elsőfokú bíróságnak. A fellebbviteli bíróság az egyszer már megismételt eljárást követően köteles lesz a döntést helyben hagyni vagy megváltoztatni úgy, hogy maga mondja ki másodfokon az ítéletet. Az eljárások lezárása így is gyorsulhat.

Július elsejétől büntetőjogi felelősséget viselnek Szlovákiában a jogi személyek is. A jogi személyek büntetőjogi felelősségének törvényi megalapozása vagy húsz éven át volt téma a parlamentben, s hogy mennyire hatékony és alkalmazható törvény született, a gyakorlat fogja eldönteni. A legfőbb ügyész a parlamenti vitában arról beszélt: a jogi személyek büntetőjogi felelőssége lehetővé teszi, hogy a csődbűntetteket, csalárd restrukturalizációkat (cégtemetés) és az uzsoráscégeket büntethessék, ne kelljen kizárólag felelős természetes személyek felkutatására szorítkozni ilyen esetekben. A jogi személyek büntethetősége nem csupán adóügyekben lehetséges, hanem más gazdasági bűncselekmények esetében is.
Az új törvény alapján a cégeket is meg lehet büntetni. A bíróság pénzbüntetést szabhat ki (1500 – 1,6 millió euró), közbeszerzéstől való eltiltást, vagyonelkobzást rendelhet el, de akár a cég felszámolását, megszüntetését is elrendelheti. A jogszabály tételesen felsorolja, mely bűncselekmények esetén büntethetők a cégek. Az adó-bűncselekmények mellett ide tartozik a kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem, a szexuális erőszak, a pénzmosás, a számítógépes rendszerek feltörése, az illetéktelen adatszerzés és adathalászat, az e célokra felhasználható berendezések gyártása és birtoklása is. Bűncselekmény lesz az illegális foglalkoztatás, az EU pénzügyi érdekeinek megsértése, a pénzhamisítás, a közveszély okozása, az illegális fegyvertartás és fegyverkereskedelem, a maffiával, extrémizmussal, terrorizmussal összefüggő cselekmények, a gyermek pornográfia, a környezetrongálás. Az ellenzék által az alkalmazottak bérének visszatartására vonatkozó bűncselekményi minősítés nem került be a jogi személyek bűncselekményei sorába, így a ki nem fizetett munkabérekért, végkielégítésekért nem fog bűnhődni egy cég sem, ahogyan a hitel- és szubvenciós bűncselekmények is kimaradtak a sorból.
A jogi személyek büntetőjogi felelőssége alól kivételt kapott az állam és az állami hatóságok, más államok és nemzetközi szervezetek, mivel Szlovákiát erre kötelezik a nemzetközi egyezmények. Az állami vagy községi tulajdonrésszel bíró cégek viszont július elsejétől büntetőjogi felelősséget is viselnek.

(ngyr)