Szótár

obecný úrad községi hivatal
obecný podnik községi vállalat
Referát správy verejnej zelene a čistoty Közterület-felügyelet
daň za užívanie verejného priestranstva közterület-használati adó
osobná asistencia közreműködés, segítség (szoc.: segítő) , személyes gondozás
Ústredná volebná komisia Központi Választási Bizottság
vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály – főosztályvezető
Samostatný referát školstva Közoktatási ügyek
odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály
správny poriadok közigazgatási eljárás
odborný poradca pre výchovu köznevelési szakértő
verejná výchova köznevelés
verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) közkereseti társaság (kkt.)
orgán verejnej správy közigazgatási szerv
verejná správa közigazgatás
orgán verejnej moci közhatalmi szerv
Referát verejného obstarávania, rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov Közbeszerzés, városfejlesztési stratégia, strukturális alapok
vyhlásiť verejné obstarávanie közbeszerzési pályázatot meghirdetni
Úrad pre verejné obstarávanie Közbeszerzési Hivatal
verejné obstarávanie közbeszerzés
Samostatný referát životného prostredia Környezetvédelmi ügyek
finančná účtovníčka könyvelő v. pénzügyi-számviteli ügyintéző
rozpočet költségvetés
rozpočtová organizácia költségvetési szervezet
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Külföldi Szlovákok Hivatala
Objekt je strážený psom Kutyával őrzött terület
Zákaz vodenia psov Kutyákat behozni tilos!
Samostatný referát kultúry, mládeže a športu Kulturális, ifjúsági és sport ügyek
vláda kormány
spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) korlátolt felelősségű társaság (kft.)