Szótár

príspevková organizácia támogatott szervezet
podpora támogatás, segély
Šetrite elektrickou energiou! Takarékoskodj a villamos árammal!
informovaný súhlas tájékozott beleegyezés
Upratovačka Takarítónő
družstvo szövetkezet
rodný list születési anyakönyvi kivonat
zariadenie núdzového bývania szükséglakás
služba szolgáltatás
sociálna núdza szociális rászorultság v. szükséghelyzet
vecné bremeno szolgalmi jog, ingatlan megterhelése
sociálna služba szociális szolgáltatás
za výsluhu rokov, výsluhový dôchodok szolgálati nyugdíj (hivatásos katona, rendőr, tűzoltó)
oddelenie sociálnych vecí szociális osztály
domov sociálnych služieb szociális otthon
sociálna pracovníčka szociális munkatárs
sociálny posudok szociális jelentés
opatrovateľka szociális gondozó
sociálna posudková činnosť szociális felülvizsgálati tevékenység
sociálna kuratela szociális gondnokság
Slovenské dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany Szlovák Szociális Védelmi Dokumentációs és Tájékoztató Központ
Slovenský ústav technickej normalizácie Szlovák Műszaki Szabványügyi Hivatal
Národná banka Slovenska Szlovák Nemzeti Bank
Slovenský metrologický ústav Szlovák Méréstani Intézet
Referát organizačný Szervezési ügyek
personálna agenda személyzeti ügyvitel
Referát personálny Személyzeti ügyek
rodné číslo személyi szám
daň z príjmu fyzických osôb személyi jövedelemadó
sprostredkovanie osobnej asistencie személyi asszisztens-közvetítés