Szótár

hasiaci prístroj tűzoltókészülék
hydrant tűzcsap
list vlastníctva tulajdoni lap
informácie - ústredňa tudakozó - telefonközpont
ohlasovňa požiaru tűzbejelentő
akumulácia kapitálu tőkefelhalmozás
Tlačiť Tolni
informácie tudakozó
Sekretariát Titkárság
Sekretárka titkárnő
nečinnosť tétlenség (jogi szakszó is)
tajomstvo titok
ochrana utajovaných skutočností titoktartás
oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy területrendezési, építési és közlekedési osztály
zbor testület
návratka tértivevény (postai)
Vedúci odboru životného prostredia Természetvédelmi főosztály – főosztályvezető
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady települési hulladék és építési törmelék helyi illetéke
odbor životného prostredia természetvédelmi főosztály
pozemková kniha telekkönyv
komunálny odpad települési hulladék
odľahčovacia služba tehermentesítő szolgáltatás
daň z pozemku telekadó, földadó
daň z príjmu právnických osôb társasági adó
Z technických príčin zatvorené Technikai okok miatt zárva
daň z bytu társasházi lakásadó
predmetové olympiády tantárgyi olimpiák (olimpia, nem olimpiász!!!)
bytový dom társasház
poradenské zariadenie tanácsadó, nevelési tanácsadó (ha közoktatás, köznevelés a téma)
podpora támogatás, segély