Szótár

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej Republiky A Szlovák Köztársaság Állami Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Felügyelete
prešetrovanie sťažnosti a panasz kivizsgálása
vybavenie sťažnosti a panasz kezelése
prekontrolovanie sťažnosti a panasz ellenőrzése (felülvizsgálata)
evidovanie sťažnosti a panasz nyilvántartása
Pred vstupom do kancelárie prosíme vypnúť mobilné telefóny A mobiltelefonok használatát kérjük mellőzni
otlačok úradnej pečiatky a hivatalos bélyegző lenyomata
vyvesenie úradnej vyhlášky a hivatalos hirdetmény kifüggesztése
úradná pečiatka obce s erbom a község hivatalos, címeres bélyegzője
obecné zriadenie a község szervezeti felépítése
podnik je v likvidácii a cég felszámolás alatt áll
doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou a határozat közlése közszemlére (közhírré) tétel vagy hirdetmény útján
doručenie rozhodnutia do vlastných rúk a határozat közlése saját kézbe történő kézbesítéssel
konkurz 1. pályázat (állásra/támogatás elnyerésére), versenytárgyalás; 2. csőd, csődeljárás
potvrdenie 1. igazolás, 2. elismervény
Ochranné pásmo 5 m! 5 méteren belül tűzveszélyes tevékenység folytatása tilos!
Ochranné pásmo 1,5 m! 1,5 méteren belül tűzveszélyes tevékenység folytatása tilos!
zadanie zákazky (köz)beszerzés megindítása (közbeszerzési eljárás megindítása)