Szótár

Pozor, elektrické zariadenie! Vigyázz! Villamos berendezés!
Pozor - pod napätím! Vigyázz! Feszültség alatt!
Výstraha - životu nebezpečné približovať sa k elektrickým zariadeniam! Vigyázz! A villamos berendezés megközelítése életveszélyes!
Únikový východ Vészkijárat
Výstraha! Životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení! Vigyázz! A villamos berendezés érintése életveszélyes!
núdzový východ vészkijárat
krajná núdza végszükség
havarijný stav vészhelyzet, üzemzavar
Vypni v nebezpečenstve! Veszély esetén kikapcsolandó!
živnostenský list vállalkozói igazolvány (engedély)
Referát správy majetku mesta Városi vagyongazdálkodási osztály
Používaj ochranné rukavice! Védőkesztyű használata kötelező
Pracuj s ochrannými okuliarmi Védőszemüveg használata kötelező
ochranný prostriedok védőeszköz
podnikateľská zmluva vállalkozási szerződés
volebná kaucia választási letét
zoznam voličov választói névjegyzék
okrsková volebná komisia választókörzeti választási bizottság (nem hivatalosan: urnabizottság, szavazatszedő bizottság)
podnikanie vállalkozás
správca majetku vagyonkezelő
námietka voči výsledku volieb választási kifogás
oddelenie evidencie majetku vagyon-nyilvántartási osztály
poľovný lístok vadászengedély, vadászjegy
meno, krstné meno utónév
Zbierka zákonov Törvénytár
ďalšia opakovaná sťažnosť újabb ismételt panasz
dovolanie (protest prokurátora) törvényességi óvás
požiarna zbrojnica tűzoltószertár
hasiaci prístroj tűzoltókészülék
právom chránené záujmy alebo povinnosti törvénnyel védett érdekek, illetve kötelezettségek