2020/06/26

Pályázat: "Digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében"DIGITÁLIS KULTÚRA FEJLESZTÉSE
A HATÁRON TÚLI MAGYAROK KÖRÉBEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Pro Civis Polgári Társulás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
megbízásából a Bethlen Gábor Alap terhére 2013. október 22-től meghirdeti
a „Digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében” című nyílt pályázatát
 

1. A pályázat célja:
A digitális átállásban érintett határon túli magyarság segítése a digitális társadalomba való belépéshez, valamint a határon túli digitális kultúra fejlesztése.
Az információhoz, a kulturális javakhoz való hozzáférés kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítésében, ennek fontos eleme a magyarországi médiaszolgáltatásokhoz, elsősorban a közszolgálati médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.
A magyar nyelvű televízióadások az egyik legfontosabb kapcsot jelentik Magyarország és a határon túli magyar közösségek között. Számos azoknak a határon túli magyaroknak a köre, akik az analóg földfelszíni műsorszórás útján elérték a magyarországi műsorokat és elsődleges – közszolgálati jellegű - információforrást jelentett számukra. Az érintett felhasználók érdekeinek védelme, a kulturális javakhoz való hozzáférés és az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a technikai lehetőségek által nyújtott digitális átállásból eredő előnyök mind teljesebb és hatékonyabb kiaknázása céljából segíti a Bethlen Gábor Alap a határon túli magyarokat a technikai átállásban.

2. Tárgyi jellegű hozzájárulást igényelhetnek:
A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint:
Hozzájárulást igényelhet, az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező Szlovákiában élő, magát magyarnak valló természetes személy, illetve szlovákiai székhellyel rendelkező magyar anyanyelvű oktatási, szociális intézmények, akik a kérelem benyújtásának napján:
2.1. állandó lakóhelyén/székhelyén csak hagyományos módon – ingyenesen és előfizetői szerződés nélkül – televíziózik, azaz kizárólag olyan televíziója van, amelyet hagyományos szoba- vagy tetőantennával használ (úgynevezett: analóg földfelszíni vétel) valamint
2.2. a természetes személyek esetében, az alábbi kritériumok valamelyikének megfelel:
• nyugdíjas,
• rokkantnyugdíjas
• szociális szükséghelyzetben van
• látáskárosult
• egyéb: szociális jellegű, nyugdíjszerű vagy nevelési támogatásban részesül

3. Nem nyújthatnak be kérelmet:
3.1. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek
3.2. a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek
3.3. akik e tárgyban már részesültek hozzájárulásban.
A fenti kizáró feltételek bármelyikének fennállása esetén a pályázat elutasításra kerül.

4. A tárgyi jellegű hozzájárulás formája:
4.1. Egy darab tárgyi eszköz, amely a magyar digitális földfelszíni adások vételére is alkalmas (set-top-box). Mértéke max. 11.500 Ft.,- nak megfelelő deviza.
4.2. A tárgyi hozzájárulást magánszemélyek és jogi személyek igényelhetik. Háztartásonként/székhelyen-ként csak egy alkalommal igényelhető az eszköz. Ha az igénylési címen egy háztartásban/intézményben többen is megfelelnek a fenti igénylési feltételeknek, akkor közülük csak egy személy kérelme fogadható el.
4.3. A „Digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében” pályázat felvidéki régióban igényelhető kerete 28.410.750 millió Ft, amely a Bethlen Gábor Alap 2013. évi költségvetésének „A digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében” címen átvett forrása. A Bethlen Gábor Alap a hozzájárulást a keretösszeg fedezetéig nyújtja a határon túli magyar igénylők részére.
4.4. Sikeres pályázás esetén az igénylő egy olyan készüléket tulajdonosa lehet, amellyel vételezni tudja a magyar nyelvű, digitális szórású televíziós adásokat.
4.5. A tárgyi eszköz eljuttatása: postai úton vagy személyes terjesztéssel a munkatársak illetve önkéntesek részvételével.

5. Pályázati feltételek:
5.1. A hozzájárulást a kérelmező a Pro Civis Polgári Társulás központi irodájában igényelheti. Az informatív igénylőlapot személyesen, a társulás irodájában valamint az önkormányzatoknál lehet igényelni, és helyben kitölteni.
5.2. A pályázat benyújtásához szükséges eredeti iratok:
5.2.1. Kitöltött informatív igénylő lap /a polgármester ellenjegyzésével/
5.2.2. A tárgyi hozzájárulás esetleges átvételekor az igénylő személy, valamint az adott intézmény nevében eljáró személy köteles magát érvényes eredeti személyi igazolvánnyal igazolni
5.3. Hiánypótlásra nincs lehetőség, amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, úgy az igénylés automatikusan érvénytelennek minősül.

6. Szerződéskötés
Az Igénylő és a Pro Civis Polgári Társulás a hozzájárulás biztosítása érdekében szerződést köt.

7. Szerződésszegés megszegésének következményei:
7.1. Amennyiben utólagosan a Pályáztató értesül, hogy az Igénylő a Pályáztatót valamilyen formában megtévesztette úgy a Pályáztató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
7.2. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét részben vagy egészben visszafizetni.

8. Pályázatok benyújtásának módja:
Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető hozzájárulásra 2013. március 11. – 2014. január 31.-e közötti időszakban az Informatív igénylő lap kitöltésével és visszaküldésével nyújtható be pályázat. A pályázat beadásának utolsó dátuma: 2014. január 31., a hozzájárulás nyújtásának utolsó napja 2014. február 28.

9. Pályázati igénylőlap és a szerződés beszerezhető:
A Pályázati igénylőlap és a szerződést tartalmazó teljes pályázati csomag letölthető a www.procivis.sk és a www.onkormanyzas.sk honlapról.

10. Pályázat elbírálási és eljárási rend:
A Pro Civis Polgári társulás munkatársai ellenőrzik, hogy az igénylőlap megfelel-e a pályázati rendszer kritériumainak. A lebonyolító szervezet dönt a tárgyi hozzájárulás odaítéléséről a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A tárgyi eszközt a lebonyolító szervezet postai úton vagy személyesen juttatja el a Támogatottakhoz.

11. Adatvédelmi hozzájárulás:
Az igénylő a pályázat beadásával vállalja a hozzájárulás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.

12. A pályázati csomag elemei
a.) pályázati felhívás
b.) informatív igénylő lap
c.) szerződés
 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás
Pro Civis Polgári Társulás
930 40 Csallóközcsütörtök 512.
Honlap: www.procivis.sk és www.onkormanyzas.sk
E-mail cím: iroda@procivis.sk valamint procivis@procivis.sk
Telefonszám: 00421 918 423569
 

Pályázati igénylőlap
Szerződés