2020/06/26

Önkormányzat és oktatásügy

Több mint 260 polgármester, oktatásügyi hivatalnok és szakember, gyakorló pedagógus vett részt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának március 7-ei konferenciáján Zsolnán, amely az „Önkormányzat és iskola – tegnap, ma, holnap” címet viselte. A tanácskozáson a résztvevők a közigazgatási reform óta eltelt idő tapasztalatait vitatták meg és értékelték a helyi önkormányzatok eredeti és átruházott jogköreinek tükrében, különös tekintettel arra, hogy a regionális oktatási hálózat működésében milyen megoldásra váró kérdésekre kell sürgősen hatékony választ adni.
Vendégként jelen volt a tanácskozáson Zdenko Krajčír, az oktatási minisztérium regionális oktatásügyi főosztályának vezérigazgatója is, aki helyesnek nevezte a hatáskörök tíz évvel ezelőtti megosztását az államigazgatás és az önkormányzatok közt, bár nem tartja lezártnak a folyamatot ő sem. A jövő trendjeit most kell kialakítani. Ötleteket, javaslatokat az önkormányzatoktól vár a kormányzat, s a tanácskozáson elhangzottak szerint ebben nem is lesz hiány.
Vázlatos értékelést az oktatásügy decentralizációjáról a kezdetektől napjainkig, a reform városi és községi önkormányzatok hatásköreinek gyakorlására tett hatásairól, a hatékony iskolahálózat-működtetés rendszerének szükségességéről Jozef Dvonč, a Társulás elnöke tartott, átfogó elemzést pedig Jozef Turčány és Vladimír Bajan alelnökök adtak.
A konferencián elfogadott ajánlások és javaslatok a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása májusi kongresszusa elé kerülnek, amely ennek alapján határozatban tűzi ki a regionális oktatásügyben követendő további fő irányvonalakat.

Az oktatásügyi programalkotó tanácskozás ajánlásai:
1. A hatáskörök jelenlegi megosztása az állam, a regionális önkormányzatok és a községek között helyes, azt fenn kell tartani, a regionális iskolaügyre fordított pénzösszeg fokozatos növelése mellett.
2. Elvetünk minden olyan javaslatot, amely az eredeti oktatásügyi kompetenciák finanszírozását célirányossá alakítaná át. Elvi alapon elutasítjuk azokat az állításokat, hogy az alapiskolák bérköltségeinek elosztása során a városok és falvak önkormányzatai nem jártak el törvényesen, és hogy a bérekre átutalt pénzeszközöket nem továbbították az iskolák költségvetésébe.
3. Megállapítjuk, hogy az SZK Kormánya a 630/2008. sz. rendeletmódosítása, amely megakadályozta, hogy egy adott városon belül a bérekre fordítható pénzeszközöket az iskolák között átcsoportosíthassák, komoly problémákat okoz az iskolák finanszírozásában. Sürgős szükség van rá, hogy változás következzen be, visszaállítva a 2012-es állapotot, vagy olyan eljárást bevezetve, hogy tiszteletben legyen tartva a fenntartók alapvető joga és felelőssége a területén található iskolák működésének biztosítására. Nem látunk okot arra, hogy a közforrásokról mások (pl. a szakszervezetek) döntsenek, ne azok, akik a törvény szerint felelősek érte, vagyis a fenntartók, a városok és falvak közvetlenül megválasztott elöljárói, a kerületi önkormányzatok és az igazgatók. Tiszteletben tartjuk a kerületi önkormányzatok javaslatának azt a részét, amely kimondja, hogy az oktatás finanszírozásának eszközeit a fenntartónak kell megkapnia, nem az egyes iskoláknak.
4. Támogatjuk és hangsúlyozzuk azt az igyekezetet, hogy az oktatásügyet szabályozó törvényekben erősödjék a fenntartók szerepe azon elv értelmében, hogy aki a felelősséget viseli, az irányít. Sürgetjük annak egyértelmű meghatározását, hogyan oszlanak meg a hatáskörök az oktatásügy területén az önkormányzat, az államigazgatás és az oktatási minisztérium által közvetlenül irányított intézmények között. A fenntartónak jogot kell adni a felelősség viselésére nem csupán az iskola vagy oktatási intézmény igazgatójának kinevezéséért, hanem lehetőséget és megfelelő eszköztárat biztosítani az üzemeltetés irányítására és szabályozására, a bérfejlesztésre, az iskolák és oktatási intézmények korszerűsítésére. Lehetőséget kell kapniuk, hogy a fenntartó pénzügyi kereteit a kollektív szerződésekkel összhangba hozzák, abból az ellentmondásokat kiküszöböljék, a túlórázás és az otthoni munkavégzés feltételeit stb. szabályozzák. A fenntartónak eszközt kell biztosítani, hogy motiválni vagy szabályozni tudja az iskolarendszert olyan esetekben, amikor az iskola mint a község költségvetési egysége nem teljesíti minden feladatát.
5. Komplex, felelős és gyors elemzést kérünk a Szlovákia területén létező alapiskolai és középiskolai kapacitások területi elhelyezkedéséről és tényleges tanulói létszámairól. Mivel átruházott államigazgatási hatáskörként az SZK OTKSM (a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma) költségvetési fejezetéhez tartoznak, elengedhetetlen, hogy szükségleteiket pontosan meghatározzák, elhelyezkedésüket és kihasználásukat optimalizálják, racionalizálják és a régiók szerint fejlesszék. A normatív támogatás osztályok szerinti leosztására való esetleges áttérést kizárólag ennek az elemzésnek az alapján lehet megvalósítani.
6. Az iskolarendszer finanszírozása a regionális önkormányzatokkal is összekapcsolódik. A középiskolát és főiskolát végzettek kedvezőtlen foglalkoztatási mutatóira való tekintettel is kérjük gazdasági szabályozó eszközrendszer létrehozását főként a gimnáziumok és azon szakközépiskola-típusok létszámainak és minőségének szabályozására, amelyek elveszítették létjogosultságukat, és aránytalanul sok eszközt vonnak el az állam alapiskolákkal szembeni alkotmányos kötelességeinek teljesítésétől.
7. Az oktatásügyi törvények csak a közigazgatási kompetenciák átvilágítását követően változzanak. Újra meg kell nyitni a vitát arról, mely iskolák és oktatási intézmények tekinthetők képzést nyújtóknak, és melyeknek van nevelő és szabadidős jellegük. Az oktatásügyben bekövetkező minden, az önkormányzatokat érintő változást előzetesen konzultálni kelljen az SZVFT-vel.
8. Meg kell határozni az iskolák és oktatási intézmények minőségi értékelésének mutatóit, az alapiskolák működtetésének feltételeit. Ki kell alakítani az iskolák és oktatási intézmények minőségértékelésének rendszerét és mechanizmusát, az iskolák sikeres projektjei eredményeinek beépítését a szlovákiai nevelési-oktatási folyamatokba.
9. Meg kell erősíteni az állami iskolák és oktatási intézmények helyzetét, jelentőségét és felelősségét, mert ezek biztosítják a népesség 95 %-ának művelődését.
10. Az SZVFT támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek a szabadidős tevékenységek finanszírozásában bekövetkeztek, és amelyek megszüntették a centralizációs törekvéseket, valamint lehetővé tették a visszaéléseket. A jelenlegi rendszert jónak tartja a polgárok szabadidős tevékenysége támogatására.
11. Javasoljuk megőrizni és bővíteni a községi tanügyi hivatalok hatásköreit, az iskolai önigazgatás elemének tekintjük, melynek jogköreit erősíteni kell a regionális oktatásügyben. Biztosítani kell állami költségvetésből történő finanszírozásukat.
12. Az iskolák és oktatási intézmények hálózatának optimalizálásával és az oktatási reformmal együtt folytatni kell a pedagógusok társadalmi megbecsülésének és bérezésének javítását, valamint a nem pedagógiai dolgozók bérezésének javítását. A béremelésekre elkülönített összeget bértarifán kívüli juttatásként kell kezelni, és az iskolaigazgatókra kell bízni annak elosztását, hiszen ők felelnek az oktatás minőségéért.
13. A pedagógusok folyamatos továbbképzését és életpályamodelljét mentesíteni kell a formalizmustól, a képzési programokat az oktatási gyakorlat valós igényeihez és követelményeihez kell igazítani. (A jelenlegi rendszer kredithajszolásra készteti a pedagógusokat, nem motiválja őket arra, hogy a tartalmi, minőségi és használhatósági kritériumok alapján válasszanak képzési programot. Hiányoznak az új ismereteket, oktatási trendeket, innovatív módszereket kínáló, jó minőségű képzések.) Meg kell oldani az SZVFT közreműködésével az iskolai információs rendszerek működtetését, mivel a községek törvényi kötelességéről van szó.
14. Rendezni a községi fenntartású iskolák és oktatási intézmények tőkekiadásai finanszírozásának rendszerét, a gyerekek és fiatalok testnevelési és sporttevékenységének finanszírozását, támogatni az iskolai étkeztetést.
15. Ki kell dolgozni a sportlétesítmények javításainak és karbantartásának finanszírozási modelljét az SZK OTKSM költségvetéséből.