2020/06/26

A fakivágás önkormányzati engedélyezése

A fakivágás önkormányzati engedélyezése

A körzeti környezetvédelmi hivatalok mint illetékes hatóságok és a járási ügyészségek az átruházott közigazgatási hatáskörök ellenőrzése során olyan következtetésre jutottak, hogy egységesítésre szorul a fakivágás és cserjeirtás engedélyezésének ügyvitele és gyakorlata.
A Tt. 543/2002. sz., a környezet- és tájvédelemről szóló törvénye 82. §-ának 7. bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság köteles internetes honlapján tájékoztatni minden egyes közigazgatási eljárás megindításáról, melynek során természet- és tájvédelmi érdekek érintettsége áll fenn, legkésőbb 3 nappal az eljárás kezdetét követően. Közzé kell tennie azt a legalább hétnapos határidőt is, amely alatt mindenki, aki részt kíván venni az eljárásban, írásban jelezheti ezt a szándékát a hatóságnak (helyi önkormányzatnak).
A községek fakivágási ügyekben meghozott döntéseiről szóló írásos határozat másolatát meg kell küldeni az illetékes körzeti környezetvédelmi hatóságnak.

A községi/városi önkormányzatokra az eljárás során elsősorban a Tt. 543/2002. sz. környezet- és tájvédelmi törvénye Harmadik fejezetének (A fafélék védelme) alábbi részei vonatkoznak:

46. §

A 47. és 48. § rendelkezéseit akkor alkalmazzák, ha a fafélékre nem a védett növényekről szóló rendelkezése (32 – 34. §) vonatkozik.

47. §

(1) A fafélék károsítása és megsemmisítése tilos.
(2) A földtulajdonos (kezelő, bérlő) köteles törődni az ingatlanán található fafélékkel, elsősorban a gondozásukkal és ápolásukkal. Sérülés vagy betegség általi fertőződés esetén a környezetvédelmi hatóság kötelezheti a tulajdonost (kezelőt, bérlőt) a feltétlenül szükséges intézkedések megtételére a növény egészségének visszaállítása érdekében vagy elrendelheti annak a kivágását.
(3) A fa kivágásához kötelező megszerezni a környezetvédelmi hatóság beleegyezését, ha a jelen törvény másként nem rendelkezik. A fafélék kivágására az engedély indokolt esetben azt követően adható ki, ha megvizsgálták a fa ökológiai és esztétikai szerepét, az emberi egészségre gyakorolt hatását, és a fa élőhelyeként szolgáló földterület tulajdonosa vagy -kezelője egyetért ezzel, esetleg a bérlője is, ha ilyen jogra szert tett a bérleti szerződés alapján, amennyiben a kivágás kérelmezője nem maga a tulajdonos (kezelő, bérlő), illetve a fa kivágásra történt kijelölése után.
(4) Nincs szükség a faféle kivágásának engedélyezésére
a) 130 cm földszín feletti magasságban mért 40 cm törzskerületnél kisebb fa és 10 m2 területnél kisebb cserjés esetén, valamint
b) termő gyümölcsösök fiatalítása estén, ha az új gyümölcsfák kiültetése a kivágás napját követő hat hónapon belül megvalósul, vagy
c) ha közvetlen egészségkárosodás vagy az emberi egészség károsítása fenyeget, vagy másfajta jelentős vagyoni kár fenyeget, esetleg
d) a kivágási kötelezettséget vagy jogosultságot külön törvény alapozza meg, vagy
e) a negyedik vagy ötödik védettségi fokú területeken, ahol a fakivágás tilos (15. § 1. bek. e) pont és 16. § 1. bek. a) pont), vagy
f) ha a kivágás kétséget kizáróan elkerülhetetlen a természet és táj különösen védett részén, és ha a kivágást a természetvédelmi hatóság végzi vagy intézi, vagy
g) 130 cm földszín feletti magasságban mért 80 cm kerületméretnél kisebb magánkerti és kertvárosi fák esetében.
(5) A 4. bek. a) pontját nem alkalmazzák, ha a faféle második vagy harmadik védettségi fokú területen, temetőben vagy közparkban található.
(6) Az, aki a 4. bek. b) és c) pontja által taglalt okokból fát kivág, köteles ezt a tényt írásban jelenteni, egyben a kivágás feltételének teljesítő iratokkal a jogosultságot igazolni a természetvédelmi szervnek, a fakivágást követő 5 naptári napon belül.
(7) Az, aki a 4. bek. d) pontja szerinti okból akar fát kivágni, köteles a szándékát legalább 15 nappal a kivágást megelőzően írásban jelezni a természetvédelmi hatóságnak. A természetvédelmi hatóság
a) megszabhatja a fakivágás részletes feltételeit, vagy
b) leállíthatja, korlátozhatja vagy megtilthatja a fakivágást, ha az ellentétes a fák védelmének és védett fafajtáknak a 33. §-ban taglalt követelményeivel, vagy a más jogszabályokban meghatározott jogosultságokkal és követelményekkel.
(8) A 3. bekezdés szerinti fakivágásra csak azt követően kerülhet sor, hogy a természetvédelmi hatóságok kijelölik a fákat, és a természetvédelmi hatóság engedélye, melyet a kivágás végrehajtójának kérésre be kell mutatnia, jogerőre emelkedik.
(9) A kivágott fa fuvarozója vagy megvásárlója köteles a rendőri szervek, a környezetvédelmi hatóságok vagy a mezőőrség kérésére igazolni a szállított fa eredetét a 3. bekezdés szerinti engedéllyel.
(10) A fafélék védelméről, gondozásáról és ápolásáról, a kivágási engedély kiadásának részleteiről, a kivágandó fák kijelöléséről általános érvényű jogszabályi előírás rendelkezik, melyet a minisztérium ad ki.

48. §
Pótló telepítés

(1) A természetvédelmi hatóság a fakivágási engedélyben feladatul adja a kérelmezőnek, hogy arányos mértékű új fatelepítést hajtson végre az előre kijelölt helyen, mégpedig a kérelmező költségeire; ennek során előnyt élveznek a földrajzilag honos és hagyományos fajták. Ha a kérelmező nem tulajdonosa a földterültnek, amelyen a pótló fatelepítésre sor került, a környezetvédelmi hatóság annak gondozására is kötelezheti, legfeljebb azonban három évig terjedően. Ha pótló telepítés nem rendelhető el, a természetvédelmi hatóság pénzbeli kárpótlást szabhat ki a fafélék eszmei értékének nagyságáig terjedően (95. §). A természetvédelmi hatóság pénzbeli kártérítésre kötelezheti azt is, aki engedély nélkül fát vágott ki, mégpedig a fa eszmei értékének nagyságáig terjedően. A pénzbeli térítés a község bevétele, mely köteles az ilyen bevételeket kizárólag a területén élő fafélék gondozásának és ápolásának a költségeire fordítani.
(2) A pótlólagos telepítést és az ültetvény gondozását az 1. bek. szerint olyan területen, amelynek a fakivágás kérelmezője nem tulajdonosa, csak a földterület tulajdonosának előzetes hozzájárulásával lehet elrendelni.
(3) A község köteles nyilvántartást vezetni a kataszterében pótlólagos telepítésre alkalmas földterületekről. A nyilvántartásba vételt a község előzetesen megtárgyalja a földterületek tulajdonosaival.

Honlapunkon a Rendeletek/ Minták könyvtárban kétnyelvű űrlapokat teszünk közzé a fakivágással kapcsolatos önkormányzati ügyintézés megkönnyítése érdekében. Az űrlapok szabadon letölthetők és felhasználhatók.