2020/06/26

Európai területi társulások

Honlapunkon, a Törvények sorában mostantól magyar nyelven is elérhető az európai területi társulásokról szóló 90/2008-as számú törvény, mely szabályozza a Szlovák Köztársaság területén székhellyel bíró az európai területi együttműködési társulások alapítását, létrejöttét, jogállását, nyilvántartásba vételét, gazdálkodását, működését, megszüntetését és megszűnését, valamint a tevékenységük felett gyakorolt felügyeletet.
A törvény kimondja, hogy európai területi társulást legalább két, különböző államban működő jogalany hozhat létre, szabályozza, hogy milyen jogi követelményeknek kell eleget tennie a társulás tagjainak, s kitér arra is, hogy az európai uniós közös irányelvek hogyan érvényesülnek a Szlovákiában bejegyzett vagy alapított társulások esetében. Részletezi a törvény azokat a feltételeket is, amelyeket az érintett jogalanyoknak teljesíteniük kell a társulás megalapításakor, illetve működése során. Kitér a társulás szerveire, statutáris képviselőjére, felügyelő szerveire, a tagok együttműködési feltételeire, könyvvitelére és egyéb, a gazdálkodásukról szóló nyilvános elszámolási kötelezettségeire.
Honlapunkon a Dokumentumok között ezentúl olvasható az Európai Parlament és Tanács 1082/2006/EK jelzésű rendelete is az európai együttműködési csoportosulásról, melyet 2006. július 5-én fogadtak el az EU illetékes szervei, s amely az európai területi társulások működésének közös irányelve. Ez a rendelet mondja ki, hogy az európai területi társulás célja a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése és a meghatározott tagok közti, a határokon átnyúló, transznacionális és/vagy interregionális együttműködést (területi együttműködés) lehetővé tétele. A létrehozott csoportosulás jogi személyiséggel és minden tagállamban az adott tagállam jogában a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Tehát ingó és ingatlan vagyont szerezhet vagy azzal rendelkezhet és személyzetet foglalkoztathat, valamint bíróság előtt eljárhat. A csoportosulásnak tagállamok, regionális hatóságok, helyi hatóságok és közjogi intézmények lehetnek a tagjai, s annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a megalapításkor bejegyzett székhelye található. A társulás saját eszközökből, tagállami és uniós pályázati forrásokból és támogatásokból finanszírozhatja kitűzött céljait.